202304.21

Η εταιρεία μας εκπρσώπησε τον ΑΔΜΗΕ επιτυχώς και αυτή τη φορά ενώπιον του Αρείου Πάγου. Το Δικαστήριο επανέλαβε την κρίση, πως ο ενδιάμεσος φορέας της οργανωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καταρχάς δεν ευθύνεται για τις συναλλαγές που συνάπτονται σε αυτή την αγορά. Συγκεκριμένα έκρινε πως:

«Οι μόνοι συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις αγοραπωλησίας της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αφενός οι παραγωγοί αυτού του αγαθού οι οποίοι είναι πωλητές και αφετέρου οι Προμηθευτές που είναι οι αγοραστές αυτής».

Η κρίση αυτή είναι ενδιαφέρουσα για δύο λόγους:

α) Κρίνει το ζήτημα της νομικής φύσης της σύμβασης με αντικείμενο την ηλεκτρική ενέργεια, για το οποίο δεν υπήρχε συμφωνία στη θεωρία σχετικά με το αν συνάπτεται σύμβαση πώληση, έργου ή παροχής υπηρεσιών.

β) Η ευθύνη του εδνιάμεσου φορέα διακρίνεται από αυτή των συναλλασσομένων στην αγορά, ένα μοντέλο που είναι γνωστό από τις χρηματιστηριακές αγορές και έχει υποστηριχθεί, πως μπορεί να εφαρμοσθεί γενικά στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και αγορές και γενικά στις αγορές, όπου συμβάσεις συνάπτονται μέσω ενδιάμεσου φορέα. Η επιστημονική συζήτηση για το θέμα είναι αρκετά πλούσια (βλ. Κιτσάκης, Δίκαιο των Συμβάσεων και Οργανωμένη Αγορά).

Την απόφαση του Αρείου Πάγου θα βρείτε στον εξής σύνδεσμο: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=646T4CI15JE9ZTICLKPMN51K6O8VN7&apof=1589_2022&info=%D0%CF%CB%C9%D4%C9%CA%C5%D3%20-%20%20%C11


Our Law firm successfully represented the Greek IPTO before the Supreme Court. The Court 
reiterated the judgement, that the intermediary of the organized electricity market is 
not liable for the transactions entered into in this market. In particular, it ruled that:
The only parties to electricity sale contracts are the producers of this good who are the 
sellers on the one hand and the Suppliers who are the buyers of this good on the other".

The judgment is interesting for two reasons: 
a) It touches upon the question of the legal nature of the contract with the object of 
electricity, for which there was no agreement in theory as to whether it is a contract 
of sale, work or a contract for the provision of services.

b) The liability of the intermediary party is clearly distinguished from that of market 
participants, a model known from stock markets and argued to be applicable to electronic 
platforms and marketplaces and generally to markets where contracts are concluded through
 an intermediary (on that subject see Kitsakis, Contract Law and organized markets, 2018)