Ανταγωνισμός – Κρατικές Ενισχύσεις

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει την ενασχόληση με υποθέσεις τόσο ευρωπαϊκού όσο και αμιγώς ελληνικού δικαίου του ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα έχουμε συμβουλέψει και γνωμοδοτήσει σε υποθέσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και ελέγχου συγκεντρώσεων, ενώ έχουμε χειριστεί υποθέσεις ενώπιον της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) σε συνεργασία με διεθνή δικηγορικά γραφεία.

Στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίες μας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης μιας σειράς μεγάλων έργων υποδομών.

Ρυθμιστικό Δίκαιο

Το ρυθμιστικό δίκαιο είναι το δίκαιο που διέπει τις λεγόμενες ρυθμιζόμενες αγορές, όπως οι αγορές των υποδομών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια), των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Εξασφαλίζουμε τη συμβατότητα της εταιρικής πρακτικής με το κανονιστικό πλαίσιο (compliance), φροντίζουμε για τη συνεργασία της επιχείρησης με την εκάστοτε δημόσια εποπτική αρχή και συμβουλεύουμε πάνω στην προσαρμογή της επιχείρησης σε περίπτωση μεταρρυθμίσεων.

Στο πεδίο αυτό έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες μας ενώπιον ανεξάρτητων εποπτικών αρχών και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, ενώ έχουμε συνεργαστεί και με ανεξάρτητες εποπτικές αρχές.

Δίκαιο της Ενέργειας

Το γραφείο μας εξειδικεύεται εδώ και χρόνια στο ιδιαίτερα πολύπλοκο Δίκαιο της Ενέργειας. Οι δικηγόροι μας έχουν γνωμοδοτήσει σε θέματα τόσο της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και του Φυσικού Αερίου, ενώ έχουν χειριστεί δικαστικά μερικές από τις πιο σημαντικές υποθέσεις του δικαίου της Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώπιον τόσο των πολιτικών δικαστηρίων όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο ρυθμιστικό πεδίο έχουν συμβουλέψει στην κατάρτιση τόσο διεθνών πολυμερών συμβατικών κειμένων όσο και των ειδικών ρυθμιστικών κειμένων που διέπουν τις σχετικές αγορές.

Δημόσιες Συμβάσεις

Στο πεδίο του δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων έχουμε συμβουλέψει σε όλο το φάσμα της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή σε συμβάσεις προμήθειας, δημοσίων έργων και παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης έχουμε λειτουργήσει συμβουλευτικά για την σύνταξη των όρων διακήρυξης και συμβάσεων-πλαισίου για λογαριασμό αναθετουσών Αρχών.

Εταιρικό Δίκαιο

Συμβουλεύουμε πελάτες μας σε καθημερινή βάση σε θέματα εταιρικού δικαίου (εταιρικής διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης) σε θέματα που αφορούν τόσο στην μεγάλη και μεσαία Ανώνυμη Εταιρεία όσο και σε ομίλους επιχειρήσεων.Οι δικηγόροι μας έχουν συμπράξει επίσης σε υποθέσεις εξαγορών & συγχωνεύσεων, ειδικότερα σε πολυμερείς υποθέσεις με διεθνή χαρακτήρα. Επίσης έχουν συμμετάσχει στην ευρύτερη ομάδα για την επίτευξη μίας εκ των πλέον μεγάλων και πρόσφατων πολύπλοκων ιδιωτικοποιήσεων.Η εμπειρία μας ειδικά στο πεδίο της εταιρικής χρηματοδότησης περιλαμβάνει την έκδοση ομολογιακών δανείων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Περιλαμβάνονται τόσο απλά όσο και κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια. Επίσης έχουμε διαπραγματευτεί ειδικές συμβάσεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όπου έβρισκε εφαρμογή το αγγλικό δίκαιο.Αξία προσθέτει η προηγούμενη εμπειρία των δικηγόρων μας ως στελέχη νομικών υπηρεσιών σε μεγάλες Α.Ε. όσο και η συμμετοχή τους ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων επιχειρήσεων.

Περιβάλλον, Ασφάλεια & Υγεία

Ο τομέας της βιομηχανικής μονάδας και επιχείρησης αποτελεί έναν από τους πιο ρυθμισμένους τομείς της οικονομίας. Στο πεδίο αυτό προσφέρουμε ιδιαίτερη  εξειδίκευση. Πρόσφατα λειτουργήσαμε ως νομικοί σύμβουλοι αμερικάνικης συμβουλευτικής εταιρείας κατά την σύνταξη μίας αναλυτικής έκθεσης για τη σχετική νομοθεσία στη χώρα μας. Το πεδίο ανάλυσης περιελάβανε πεδία όπως η περιβαλλοντική ευθύνη, η διαχείριση χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας ή ακόμη πολύ ειδικότερα πεδία όπως το ρυθμιστικό πλαίσιο για την κατασκευή και διαχείριση κάθε είδους δεξαμενών ή τη διαχείριση αποβλήτων.

Δημοσιεύσεις  

Ευθύνη λόγω ελαττώματος εμβολίου

ΔΕΕ υπόθ. C-621/2015 – Παρατηρήσεις Σταύρος Κιτσάκης Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων. Φαρμακευτικά εργαστήρια. Εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β. Σκλήρυνση κατά πλάκας. Απόδειξη του ελαττώματος του εμβολίου και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ ελαττώματος και βλάβης. Βάρος...

Blockchain και Smart Contracts: Νομικές παράμετροι

Ο Σταύρος Κιτσάκης μίλησε στο 6th digital banking forum σχετικά με τις νομικές προεκτάσεις και νομικά προβλήματα που εντοπίζονται τόσο από την χρήση της υποδομής του blockchain στις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές όσο και από...

Ευθύνη από επενδυτικές υπηρεσίες

Μελέτη Σ. Κιτσάκη: Πολύπλοκα τραπεζικά προϊόντα και υποχρέωση αποζημίωσης Η μελέτη αποτελεί καταρχάς ένα σχόλιο στην πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών (4507/2018). Η απόφαση αυτή εντάσσεται της σε μία ήδη μακρά νομολογία γύρω από πολύπλοκα...

Τελευταία Νέα  

Αναγωγή Συνυποχρέων – Μονογραφία

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΩΝ – Προς μια θεωρία κοινότητας κινδύνων Η προβληματική της αναγωγής απαντάται σε πλείστα πεδία του ιδιωτικού δικαίου, ρυθμίζεται δε κατά τρόπο γενικό στα άρθρα 487 και 488 του ΑΚ. Εντός αυτού του πλαισίου...

Αγορά Ενέργειας – Εκκαθάριση Συναλλαγών

Το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία τον Διαχειριστή των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» σε δικαστική διαμάχη αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ στο Εφετείο Αθηνών σε δίκη με ατνικείμενο τη δομή των συναλλαγών...

Energy Storage

Our office advised the Greek IPTO on issues relating to energy storage. Our advice extended to the new regulatory framework around energy storage facilities after the issuance of Directive 2019/944 in particular in connection to...