202101.05

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΩΝ – Προς μια θεωρία κοινότητας κινδύνων

Η προβληματική της αναγωγής απαντάται σε πλείστα πεδία του ιδιωτικού δικαίου, ρυθμίζεται δε κατά τρόπο γενικό στα άρθρα 487 και 488 του ΑΚ. Εντός αυτού του πλαισίου η αναγωγή παρουσιάζει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πολυπρόσωπης ενοχικής σχέσης. Αυτό το στοιχείο δεν αποτελεί μόνο πηγή προβλημάτων στην εφαρμογή των εν λόγω άρθρων, αλλά και σημείο εξειδίκευσης ποικίλων αξιολογικών σταθμίσεων του νομοθέτη. Στόχος της μελέτης είναι, με αξιοποίηση και της πλούσιας ιστορικής και συγκριτικής συζήτησης, να αναδείξει αυτές τις σταθμίσεις και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στην δικαιότερη επίλυση των πρακτικών προβλημάτων της αναγωγής.

Η νέα μονογραφία εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Π.Ν. Σάκκουλα