201805.30

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσίευσε την απόφαση 369/2018, με την οποία δίνει τις βασικές κατευθύνσεις (Guidelines) για την κατάρτιση και διαμόρφωση των Κανονισμών, οι οποίοι θα διέπουν τις μελλοντικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αγορές αυτές, σύμφωνα με τι διατάξεις του ν. 4025/2016, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε είναι οι εξής:

α) Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

β) Αγορά Επόμενης Ημέρας

γ) Ενδοημερήσια αγορά

δ) Αγορά εξισορρόπησης

Με την απόφαση αυτή ορίζονται βασικές παράμετροι δραστηριοποίησης στις εν λόγω αγορές και η Χώρα έρχεται ένα βήμα εγγύτερα στην σύζευξη της εθνικής ενεργειακής αγοράς με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές.