Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
▪ Νομική Σχολή του Regensburg στη Γερμανία
▪ Διδακτορική διατριβή (Dr. jur) στη Νομική Σχολή του Ανοβέρου στη Γερμανία
▪ Μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Νομική Σχολή Αθηνών

Εξειδίκευση:                                                                     Πανεπιστημιακή Δικασκαλία:
▪ Δίκαιο των Συμβάσεων                                                    ▪ Συμβάσεις της Σύγχρονης Οικονομίας
▪ Εταιρικό Δίκαιο                                                                ▪ Εξασφάλιση των πιστώσεων
▪ Δίκαιο της Ενέργειας                                                       ▪ Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο
▪ Οικογενειακό Δίκαιο                                                        ▪ Οικογενειακό Δίκαιο

Δημοσιεύσεις:

1.  «Αναγωγή Συνυποχρέων – Προς μία θεωρία κοινότητας κινδύνων», Π.Ν. Σάκκουλας, 2020, 362 σελ.
2. «Δίκαιο των συμβάσεων και οργανωμένη αγορά – Πολυμερείς ενοχικές σχέσεις στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», Νομική Βιβλιοθήκη 2018, 272 σελ. (πρόλογος Ομ. Καθηγητή Ι. Καράκωστα).
3. «Breadwinners und Housekeepers, Geschlechterrollen im englischen Recht des 19. Jahrhunderts und das Deutsche Bürgerliche Gesetzbuch», Böhlau Verlag 2012, 363 σελ. (Διδακτορική Διατριβή – Βιβλιοκρισία: Werner Schubert, ZRG-GA, 2014, 615επ.).
4. Ερμηνεία των άρθρων 480 – 496 (Πολυπρόσωπες ενοχές) στο έργο: Λεοντής (επιμ.), AK κατ’ άρθρο ερμηνεία, 2020, Νομική Βιβλιοθήκη.
5. Ερμηνεία των άρθρων 335 – 348 (Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη) στο έργο: Λεοντής (επιμ.), AK κατ’ άρθρο ερμηνεία, 2020, Νομική Βιβλιοθήκη.
 6. «Συνεπιμέλεια» και συμφέρον του τέκνου – Ειδικά τα όρια της κοινής άσκησης της επιμέλειας. Σκέψεις με αφορμή πρόσφατη νομολογία και την μεταρρύθμιση του δικαίου της γονικής μέριμνας, ΕφΑΔ 2021, σελ. 10επ.
7. Johannes W. Flume, Marktaustausch, Grundlegung einer juristisch-ökonomischen Theorie des Austausches, Mohr Siebeck, 2019, σσ. XXI + 304, ΧρΙΔ 2020, σελ. 769επ. (βιβλιοκρισία)
8. Η υποκειμενική ευθύνη στην εποχή των αλγορίθμων – Αυτόνομοι πράκτορες και αστική ευθύνη, ΧρΙΔ 2019, 569επ.
9. Πολύπλοκα τραπεζικά προϊόντα και υποχρέωση αποζημίωσης – Σκέψεις με αφορμή την ΕφΑθ 4507/2018, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ), 12/2018.
10.Τεχνητή νοημοσύνη και Συμβατική διαδικασία – Εισαγωγή στα βασικά προβλήματα, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ), 2018, σελ. 601 επ.
11. ΔΕΕ C-621/2015. Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων – Απόδειξη του ελαττώματος του εμβολίου και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ ελαττώματος και βλάβης και έλλειψη ομοφωνίας στην επιστημονική κοινότητα, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ) 2017, σελ. 678 επ.
12. ΑΠ 515/2016. Αξίωση αποζημίωσης πελατείας μετά τη λήξη σύμβασης αποκλειστικής διανομής, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ) 2017, 678 επ.
13. Obligatio correalis και οφειλή εις ολόκληρον – Αναζητώντας τη χαμένη ενότητα, ΧρΙΔ 2016, σελ. 384 επ.
14. Εννοιοκρατία και Ελεύθερη Σχολή του ΔικαίουΟι εποχές της μεθοδολογίας του δικαίου και ο νομοθέτης του Αστικού Κώδικα, σε: Μ. Γιούνη (επιμ.) Δίκαιο και Ιστορία 2, 2016, σελ. 211 επ.
15. PAVLOS KALLIGAS (1814-1996). Historische Rechtsschule und Pandektenrecht in der ersten Stunde der neugriechischen Rechtswissenschaft, σε: Meder / Mecke, Savigny Global (1814–2014) ›Vom Beruf unsrer Zeit‹ zum transnationalen Recht des 21. Jahrhunderts, 2016, σελ. 395 επ.
16. Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου – ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ΔΕΕ 2015, σελ. 1091 επ.
17. Wandel der Geschlechterbeziehungen im englischen Güterrecht des 19. Jahrhunderts, σε: Meder / Mecke, Reformforderungen zum Familienrecht international, Band 1, Böhlau Verlag, 2014, σελ. 236 επ.
18. Η Ιστορικότητα του Δικαίου. Το δίκαιο ως ιστορικό φαινόμενο στη θεωρία της γερμανικής ιστορικής σχολής του δικαίου, Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών (Ε.Κ.Ε.Ι.Ε.Δ.), 45 (2014), σελ. 341 επ.
19. Η ποικιλία πηγών του δικαίου στο αγγλικό δίκαιο. Νομικό Βήμα 2013, σελ. 2637 επ.
20. Το έσοδο του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΠροσπάθεια ενός δικαίου των ρυθμιζόμενων τιμολογίων, Ενέργεια και Δίκαιο 2013, σελ. 65 επ.
21. Exceptio doli generalis. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Οι πηγές του Αστικού Κώδικα στα ευρωπαϊκά δίκαια, Digesta 2010, σελ. 88 επ.
22. Μηχανισμός Σταθερότητας για τα Κράτη-Μέλη με νόμισμα το Ευρώ (ΔΕΕ C-370/2012), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) 2012, σελ. 411 επ.
23. ΔΕΕ C-8/15 P έως C-10/15 P, Ledra Advertising/Επιτροπή και ΕKT, 20.09.2016 (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης), Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) 2016, σελ. 367 επ.
24. Υποδείγματα Γενικού Ενοχικού Δικαίου, Αποζημίωση/Πολυπρόσωπες Ενοχές (Επιμέλεια: Ομ. Καθ. Ι. Καράκωστας, Νομική Βιβλιοθήκη 2020).
25. Υποδείγματα Εμπραγμάτου Δικαίου, Οριζόντια – Κάθετη Ιδιοκτησία (Επιμέλεια: Ομ. Καθ. Ι. Καράκωστας), Νομική Βιβλιοθήκη 2019).
26. Ο νέος ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα κατά τη Συνθήκη της Λισαβόνας: Μια «πολύπλοκη» μορφή διακυβέρνησης, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, (ΕΕΕυρΔ) 2010, (μαζί με Π. Ξυλάκη), σελ. 491 επ.


Στοιχεία

ΌνομαΣταύρος Κιτσάκης
ΔιεύθυνσηΠινδάρου 13, 10673, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο+30 210 3641378